Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
23.02.
2021
COVID opatrenia - ako ovplyvnia možnosť uplatniť si superodpočet v zdaňovacom období 2020?
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:23.02.2021 (135x prečítané)


Ako sa dá ušetriť až 42 percent výdavkov (nákladov) vynaložených na projekty výskumu a vývoja?

Jednoducho. Aj v tomto roku je možné uplatniť si určité výdavky investované do projektov výskumu a vývoja (VaV) druhýkrát, a to podľa § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.


Dokedy je možné uplatniť si výdavky (náklady) na výskum a vývoj za zdaňovacie obdobie 2020?

Výdavky vynaložené na projekty výskumu a vývoja je možné si uplatniť za príslušné zdaňovacie obdobie v riadnom termíne (t.j. do 31.3.2021), prípadne je možné podať žiadosť o odloženie podania daňového priznania, a to najviac o tri celé kalendárne mesiace, t.j. maximálne do 30.6.2021. V prípade, ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, je možné predĺžiť si lehotu najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, t.j. maximálne do 30.9.2021.


Aké výdavky (náklady) je možné odpočítať?

Výdavky, ktoré je možné odpočítať druhýkrát, sú také, ktoré priamo súvisia s projektmi výskumu a vývoja, ako napr. mzdy a odvody interných zamestnancov, materiálne a prevádzkové výdavky. Aby sa predišlo neoprávnenému uplatneniu výdavkov odporúčame, aby každý projekt výskumu a vývoja (a s tým spojené výdavky) posúdil odborný konzultant pre inovácie.


Akú podporu od štátu je možné kombinovať so superodpočtom za fiškálne obdobie 2020?

Opatrenie Prvá pomoc 3B je možné kombinovať s odpočtom na výskum a vývoj. Uplatnenie superodpočtu na výdavky podporené príspevkami štátnej pomoci podľa opatrenia 3B, podľa novely v § 30c ods. 5 písm. a) je uvedené: Odpočet podľa odsekov 1 a 2 nemožno uplatniť na výdavky, na ktoré bola poskytnutá úplná alebo čiastočná podpora z verejných financií, „okrem príspevku podľa osobitného predpisu na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb“.
V praxi to znamená, že daňovník, ktorý dostal príspevok od štátu podľa opatrenia 3B, si môže odpočítať náklady na výskum a vývoj znížené o príslušnú výšku príspevku, z čoho vyplýva, že na tieto výdavky sa vzťahuje výnimka.


Je možné kombinovať opatrenie 3A so superodpočtom?

Opatrenie 3A sa viaže na prekážku na strane zamestnávateľa, a to teda znamená, že zamestnanci nemohli pracovať na projektoch výskumu a vývoja v príslušnom zdaňovacom období. Ak zamestnávateľ čerpal príspevok v rámci opatrenia 3A na mzdy zamestnancov, tak takéto výdavky nie je možné zahrnúť medzi oprávnené výdavky do superodpočtu.


Ako môžu spoločnosti postupovať v prípade doplňujúcich otázok?

V prípade doplňujúcich otázok ohľadom superodpočtu a COVID opatrení sa môžete obrátiť priamo na autora článku, Ingrid Fischerová, Senior Business Developer, Ayming Slovensko s.r.o., ifischerova@ayming.com , tel. číslo: +421 911 49 39 39.


Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora