Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Elektronický podpis a zaručený elektronický podpis

Elektronický podpis a zaručený elektronický podpis sa stáva nevyhnutnou súčasťou pri elektronickej komunikácii medzi orgánmi štátnej správy a v organizáciách, v ktorých je potrebná ochrana integrity elektronických dokumentov proti falšovaniu a nepopierateľné preukázanie, že elektronický dokument v danom čase existoval a jeho obsah bol vytvorený alebo prezentovaný konkrétnou osobou.

Zaručený elektronický podpis sa dá využiť na stále väčšom množstve úradov:

 • používanie ZEP-u v styku s Daňovou správou,
 • používanie ZEP-u v styku s Colnou správou,
  - používanie ZEP-u na portáli Verejnej správy (portal.gov.sk)
  • obchodný register SR
  • kataster nehnuteľností SR
  • úrad priemyselného vlastníctva SR
  • štatistický úrad SR
  • iné – zoznam inštitúcií, ktorým možno poslať kvalifikované podanie môžete nájsť na stránke Národného bezpečnostného úradu SR v sekcii Elektronický podpis (adresa elektronickej podateľne musí byť www.podatelna.gov.sk)

(Kroky a podmienky, ktoré vyžadujú konkrétne inštitúcie sú v priloženom súbore Postup a podmienky.doc.)


Čo je potrebné k vydaniu ZEP-u?
a) Dva doklady totožnosti
Primárny doklad:
• Občiansky preukaz (občan SR, ČR)
• Cestovný pas (občan SR, ČR, občan tretích krajín)
• Povolenie na trvalý pobyt (občan tretích krajín, ktorý chce mať v kvalifikovanom certifikáte uvedené rodné číslo v zmysle platnej legislatívy)

Sekundárny doklad:
• Cestovný pas (v prípade, že nie je predložený ako prvotný doklad)
• Vodičský preukaz
• Zbrojný preukaz
• Služobný preukaz
• Preukaz poistenca zdravotného poistenia

b) Doplňujúce doklady
Splnomocnenie
• Predkladá sa len v prípade, že osoba, na ktorú má byť vydaný kvalifikovaný certifikát nemôže prísť na pobočku registračnej autority osobne.
• Podpis splnomocniteľa musí byť úradne overený.
• Je nevyhnutné použiť vzor formulára od CA Disig.
• Formulár je možné upraviť, avšak iba po konzultáciách s pracovníkom CA Disig.

Súhlas s vydaním certifikátu pre zamestnanca
• Predkladá sa len v prípade, že zamestnávateľ vyžaduje, aby bol v kvalifikovanom certifikáte uvedený názov organizácie.
• Žiadna inštitúcia verejnej moci nevyžaduje, aby bol názov organizácie v kvalifikovanom certifikáte uvedený (uvedenie názvu organizácie nemá na elektronickú komunikáciu žiadny vplyv).

Výpis z obchodného registra, živnostenského registra prípadne iného príslušného registra
• Predkladá sa len v prípade, že v kvalifikovanom certifikáte má byť uvedený názov organizácie.
• Predkladá sa originál alebo úradne overená kópia nie staršia ako tri mesiace (k nahliadnutiu), plus fotokópia (zostáva v CA Disig).

Cenník služieb registračnej autority - vydávanie certifikátov pre elektronický podpis


Kontaktná osoba:
Ing. Natália Štrbíková
č.tel.: 033/55 12 745
fax: 033/55 12 603
e-mail: natalia.strbikova@sopk.sk

Zaujímavé odkazy:
www.disig.sk
www.nbusr.sk
www.nbusr.sk/ipublisher/files/nbusr.sk/elektronicky-podpis/legislativa/2-1/el_podpis.pdf

home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora