Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
26.04.
2018
Ocenenia pre tých najlepších
Kategória: Veľká cena SOPK Vydané dňa:27.04.2018 (3144x prečítané)

Tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou slávnostnej časti rokovania Zhromaždenia delegátov SOPK je vyhlásenie výsledkov súťaže „Veľká cena SOPK“ a vyhlásenie výsledkov súťaže Junior Achievement Slovensko, neziskovej organizácie – „TOP študentský tím aplikovanej ekonómie“. Tento rok SOPK odmeňovala aj svojim najvyšším vyznamenaním – Zlatou medailou SOPK.

Výsledky 16. ročníka súťaže „VEĽKÁ CENA SOPK“ za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2017

Slovenská obchodná a priemyselná komora od roku 2002 vyhlasuje súťaž Veľká cena SOPK, ktorá je zameraná na dodržiavanie etických princípov v podnikaní. SOPK je pritom jediná podnikateľská inštitúcia na Slovensku, ktorá oceňuje etické správanie sa podnikateľov.

Veľká cena SOPK je príležitosťou ukázať širokej podnikateľskej i laickej verejnosti, že podnikať na Slovensku sa dá slušne a korektne, že etika je samozrejmou súčasťou podnikateľského života. Veľká cena SOPK je ocenením korektného správania sa podnikateľov, je ocenením tých, ktorí sú spoľahlivými obchodnými partnermi, majú dôveru svojich zamestnancov, zákazníkov i širokej verejnosti.

Víťazné firmy spolu s Veľkou cenou SOPK dostávajú právo celý rok (do vyhlásenia nových víťazov) používať logo tejto súťaže vo všetkej svojej komunikácii. Aby aj takto propagovali svoje dobré meno v podnikateľskej i širokej občianskej verejnosti doma aj vo svete. Je to prirodzený a logický spôsob, ako dať okoliu vedieť, že ste iní, že podnikáte s rozumom, ale i s citom. S citom pre zodpovednosť, slušnosť a morálku.

„Tento ročník Veľkej ceny SOPK potešil veľkým záujmom podnikateľských subjektov, ktoré sa do súťaže prihlásili, čo naznačuje, že etika v podnikaní sa stáva nosnou témou pre podniky pôsobiace na Slovensku bez ohľadu na to, či sú domáce, alebo zahraničné,“ konštatoval predseda SOPK Peter Mihók.

SOPK sa po 15. ročníkoch súťaže rozhodla zmeniť vizualizáciu odovzdávaného ocenenia. Autorom nového vizuálu Veľkej ceny SOPK je umelecký sklár Achilleas Sdoukos.

Do 16. ročníka súťaže za uplatňovanie etických princípov v podnikaní „Veľká cena SOPK“ za rok 2017 sa zapojilo 17 spoločností.

Hodnotiaca komisia súťaže s prihliadnutím na vlastné hodnotenia prihlásených spoločností, na úroveň plnenia jednotlivých kritérií, ako aj na regionálne zastúpenie prihlásených spoločností, odporučila udeliť Veľkú cenu SOPK za rok 2017 dvom spoločnostiam:

 • Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo
 • STABILITA d.d.s., a.s., Košice

Ceny prevzali: Odin Goedhart generálny riaditeľ spoločnosti Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo, a JUDr. Marián Melichárek, podpredsedu predstavenstva spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s., Košice.

Ostatným zúčastneným spoločnostiam, ktoré splnili podmienky a kritériá súťaže, odporučila hodnotiaca komisia udeliť Čestné uznanie za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2017:

 • AGROFINAL, spol. s r. o., Hlohovec
 • CELOX spol. s r.o., Viničné
 • COFFEA Drinks, s.r.o., Trnava
 • ELCHEM SR, s.r.o., Bratislava
 • ENERGONET NITRA, s.r.o., Nitra
 • INTECH, spol. s r.o., Bratislava
 • Jozef Igaz – TLAČIVÁ – PAPIER, Trenčín
 • MENERT spol. s r.o., Šaľa
 • OPTIMA a.s., Nitra
 • SEDOS, s.r.o., Krakovany
 • SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Sereď
 • Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava
 • Spojená škola, Československej armády 24, Martin
 • T.O.D. spol. s r.o., Bratislava
 • U. S. Steel Košice, s.r.o

Mediálnymi partnermi súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní boli Hospodárske noviny a Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR).


Zlatá medaila SOPK pre Jána Telenského

Predstavenstvo SOPK schválilo udelenie Zlatej medaily SOPK Dr. Janovi Telenskému, Bc.h.c., predsedovi dozornej rady AQUAPARK Poprad, s.r.o. Prešov, za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania.

Jan Telensky začal podnikať na území Slovenska v marci 2000, keď kúpil majoritný podiel v spoločnosti SIGNUM, a.s. POPRAD (spoločnosť je členom SOPK od roku 1997). V novembri 2002 založil s mestom Poprad joint venture spoločnosť AQUAPARK Poprad, s.r.o., ktorá vybudovala a prevádzkuje moderný multifunkčný rezort cestovného ruchu, mestský areál AQUACITY ocenený viacerými domácimi a medzinárodnými cenami. Uvedená spoločnosť je od roku 2005 členom SOPK a Jan Telensky je v nej majoritným spoločníkom (85%).

Ekonomické aktivity Jana Telenskeho sa neobmedzujú len na AQUAPARK Poprad, s.r.o., ale prostredníctvom svojich ďalších spoločností je jedným z najväčších zahraničných investorov v okrese Poprad a regióne Tatier, na Slovensku zamestnáva viac ako 350 pracovníkov. Svojimi aktivitami v Slovenskej republike i v zahraničí prispieva značnou mierou k propagácii mesta Poprad, regiónu Tatier a celej Slovenskej republiky v Európe i vo svete.

Ako spoluinvestor futbalového Národného tréningového centra v Poprade financoval rekonštrukciu hotelovej a stravovacej časti NTC, pričom z AQUAPARKu je geotermálnou energiou vykurovaná hracia plocha a tiež celý objekt NTC. Zároveň je dlhoročným významným sponzorom popradského športu, predovšetkým hokeja a futbalu, viacerých základných a stredných škôl, popradskej nemocnice, rôznych kultúrnych, spoločenských i charitatívnych podujatí a tiež viacerých sakrálnych stavieb.

V roku 2011 bol Jan Telensky menovaný SOV do funkcie „Olympijský atašé slovenského tímu“ a výraznou mierou prispel k úspešnému výberu, zabezpečeniu a chodu slovenského olympijského domu na XXX. olympijských hrách v Londýne 2012. Koncom roka 2012 rozhodujúcou mierou prispel k zvereniu detí Ivany Boorovej anglickým odvolacím súdom do opatery nie anglickému sociálnemu úradu, ale ich starej mame Eleonóre Studencovej a ich príchodu na Slovensko. V októbri 2012 počas návštevy anglickej kráľovnej Alžbety II. na Slovensku navštívil AQUACITY jej manžel princ Philip ako prejav uznania tejto anglicko-slovenskej investícii.

Jan Telensky ako člen Zhromaždenia delegátov SOPK intenzívne spolupracuje s Prešovskou regionálnou komorou SOPK a od samotného začiatku podporuje jej iniciatívu „Tunel popod Tatry“.


Výsledky súťaže Junior Achievement Slovensko, n.o. – Top študentský tím aplikovanej ekonómie

Ocenenie TOP tím Aplikovanej ekonómie je cenou za Tvorivosť, Odvahu a Podnikavosť študentov zapojených do vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia. Nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko ocenenie udeľuje každoročne študentskej firme na základe výsledkov jej celoročnej práce a umiestnenia na súťažiach pri zohľadnení tvorivého a inovatívneho prístupu v riadení firmy.

V školskom roku 2017/2018 bude ocenenie udelené JA Firme Ekoverde zo Strednej odbornej školy v Partizánskom pod vedením učiteľky aplikovanej ekonómie Ing. Ingrid Rigáňovej.

Študentská firma Ekoverde získala ocenenie vďaka zaujímavému produktu – jednorazovému, kompletne kompostovateľnému, ekologickému ,,coffee to go“ kelímku, ktorý študenti vyrábali, a vďaka výsledkom, ktoré dosiahli v rámci svojho podnikateľského zámeru a činnosti ich firmy.

JA Firma Ekoverde získala aj ocenenie na JA Veľtrhu podnikateľských talentov – 1. miesto v kategórii Marketingová prezentácia a 2. miesto v kategórii Úžitkový produkt. Porota posudzovala podnikateľský nápad, jeho rozvoj a realizáciu v rámci študentskej firmy, berúc do úvahy aj potenciál uplatnenia na trhu. Dôraz sa kládol na originalitu, konkurencieschopnosť a inováciu na trhu. Ocenené boli študentské firmy s reálnym produktom, ktorý je praktický a využiteľný v bežnom živote.

Ekoverde – Ekoverde kelímok
Hlavným produktom študentskej firmy Ekoverde sú jednorazové, kompletne kompostovateľné, ekologické ,,coffee to go“ kelímky, v ktorých sú zabudované semiačka rôznych rastlín, ktoré po vysadení kelímka vyrastú. Použité kelímky treba hodiť do Ekoverde koša, určeného pre Ekoverde kelímky, ktoré budú následne distribuované do lokalít určených pre ich prírodnú recykláciu. Hlavným poslaním produktu je nahradiť umelé, neekologické kelímky – rozložiteľnými, ktoré obohacujú prírodu o nové rastliny a nevytvárajú ďalší odpad.

Ocenenie si prevzali členovia študentského tímu:

 • Mária Jakubíková, prezidentka
 • Martina Poliaková, viceprezidentka ľudských zdrojov
 • Matúš Opavský, viceprezident výroby
 • Pavol Stano, zástupca viceprezidenta marketingu
 • Mário Man, viceprezident financií

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora