Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Komuniké zo zasadania Zhromaždenia delegátov SOPK konaného dňa 26. apríla 2018 v Bratislave
Kategória: Dokumenty SOPK Vydané dňa:27.04.2018 (990x prečítané)

Zhromaždenie delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory sa na svojom zasadnutí dňa 26. apríla 2018 zaoberalo hodnotením súčasného stavu a trendmi vývoja domácej ekonomiky, jej výsledkami za posledný rok, kvalitou podnikateľského prostredia v Slovenskej republike a úlohami SOPK v nasledujúcom období.

Slovenská ekonomika z makroekonomického pohľadu rástla v roku 2017 rýchlejšie ako priemer Európskej únie. Miera nezamestnanosti dosiahla najpriaznivejšiu hodnotu od ekonomickej krízy v rokoch 2008 – 2009. Ďalej sa znížil deficit verejných financií, aj keď cieľ, dosiahnuť prebytkové hospodárenie, bol znova posunutý ku koncu tejto dekády. Ako hnací motor ekonomického rastu sa čoraz významnejšie presadzuje domáca spotreba. Prognózy vývoja domácej ekonomiky sú aj pre rok 2018 pozitívne, podľa nich je predpoklad ešte rýchlejšieho rastu HDP ako v roku 2017. Treba však konštatovať, že dobré výsledky sú aj dôsledkom pozitívneho ekonomického vývoja u nášho hlavného obchodného partnera, Nemecka.

Výsledky každoročného ekonomického prieskumu SOPK názorne ukázali, že dobré makroekonomické prostredie prispelo aj k pozitívnejšiemu pohľadu respondentov, našich členov, na ekonomické výsledky ich spoločností. Vo svojich odpovediach zväčša kladne hodnotili očakávané výsledky tesne pred koncom roka 2017 a ešte mierne optimistickejšie sa dívali na rok 2018. Naďalej však prevažuje negatívne hodnotenie podnikateľského prostredia a aj napriek mierne pozitívnejšiemu pohľadu ako pri prieskume v roku 2016 aj hospodárskej politiky vlády. Za najväčšie prekážky podnikania sú považované stále tie isté príčiny: vysoké daňové a odvodové zaťaženie, ďalej nízka vymožiteľnosť práva a korupcia pri verejnom obstarávaní. Je treba konštatovať, že počas posledných rokov v týchto oblastiach nenastali výraznejšie pozitívne zmeny, ktoré by mohli viesť ku kladnejšiemu hodnoteniu. Výraznejšie oproti minulým rokom vystupuje do popredia nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Podnikateľská verejnosť a, samozrejme, aj členovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v uplynulom roku očakávali od vlády ústretovejší postoj k skvalitňovaniu podmienok na podnikanie, pozitívnejší vzťah k podnikateľskému stavu. Bohužiaľ, mnohé kroky, ktoré boli prijaté v priebehu roka 2017, sťažili podmienky na podnikanie a prijaté sociálne opatrenia znamenali novú záťaž. Pritom v priebehu roka 2017 vládna administratíva prijala balíček opatrení na zlepšenie podmienok na podnikanie, ktoré ako zámer možno hodnotiť kladne, avšak ich reálny dopad na podnikateľské prostredie nebol zásadný.

Slovenská obchodná a priemyselná komora bude rovnako ako doteraz koncentrovať svoje úsilie na vytváranie tlaku na zlepšenie podnikateľského prostredia a akceptáciu podnikateľského stavu ako sektora, ktorý vytvára rozhodujúce materiálne hodnoty na Slovensku. Členovia Komory sú presvedčení, že Slovensko, ak chce naďalej úspešne napredovať, potrebuje realizovať zásadné štrukturálne reformy, a to nielen priamo v oblasti podnikateľského prostredia a zvýšení efektivity a kvality verejnej správy, ale aj v školstve a zdravotníctve. Aby sa podarilo dosiahnuť tento cieľ, treba, aby vláda zmenila spôsob svojej práce, aby vytyčovala a rešpektovala jasné strategické ciele v ekonomike a dôrazne ich presadzovala v činnosti všetkých rezortov. Treba klásť dôraz na efektívnosť a zvyšovanie kvality činnosti štátnej administratívy a nespoliehať sa na to, že pozitívne zmeny dosiahneme len pomocou legislatívnych opatrení.

Sme presvedčení, že dlhodobo udržateľné zvyšovania kvality života na Slovensku vyžaduje hlavne opatrenia na modernizáciu Slovenska a až potom predkladanie sociálnych balíčkov, u ktorých nie je možné nevidieť hlavne snahu vylepšiť si svoju pozíciu u voličov. V takomto prípade snaha o dlhodobý a udržateľný ekonomický rozvoj Slovenska je potláčaná na úkor krátkodobých politických cieľov.

Členovia Komory sú presvedčení, že vláda SR by mala pripraviť na základe diskusie so zamestnávateľmi dokument, ktorý by stanovil pozíciu Slovenska pri rokovaniach o budúcnosti Európskej únie z pohľadu vytvárania čo najlepších podmienok na podnikanie na Slovensku a rešpektovania záujmov subjektov, ktoré tu pôsobia.

Úsilie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v nasledujúcom období sa bude koncentrovať do nasledujúcich oblastí:

 • zníženie daňového a odvodového zaťaženia
  • nastaviť daňové a odvodové zaťaženie tak, aby sa jeho dopad na právnické aj fyzické osoby znížil na predkrízovú úroveň
  • zrušiť osobitné odvody a dane hlavne v bankovníctve a poisťovníctve a regulovaných odvetviach
  • výrazne zjednodušiť a sprehľadniť daňový a odvodový systém
 • zlepšenie vymáhateľnosti práva, presadzovanie transparentnosti vo verejnom obstarávaní a potláčanie korupcie
  • nastaviť podmienky rozdeľovania zdrojov EÚ tak, aby boli poskytované len na projekty s jednoznačným celospoločenským prínosom
  • razantne potlačiť všetky prejavy korupcie pri poskytovaní zdrojov EÚ, zaviesť prehľadný mechanizmus rozhodovacích procesov
  • prijať organizačné a administratívne opatrenia za účelom razantného skrátenia lehôt vo vykonateľnosti práva pri súdnych rozhodnutiach
  • dosiahnuť, aby vo verejných súťažiach nebola jediným a rozhodujúcim kritériom iba cena diela
 • zníženie administratívnej záťaže podnikania
  • v maximálnej miere uplatňovať v štátnej administratíve pri styku s podnikateľskou sférou informačné technológie
  • zefektívniť a skvalitniť činnosť štátnej administratívy ako celku, znížiť počet jej zamestnancov a zároveň zvýšiť požiadavky na kvalitu jej činnosti
  • zastaviť neustály nárast počtu normatívnych aktov a zvyšovanie ich zložitosti, ktorá je dôsledkom ich častých zmien
 • ďalšie oblasti majúce vplyv na podnikateľské prostredie
  • v makroekonomickej oblasti dosiahnuť vyrovnaný rozpočet verejných financií do roku 2019
  • uplatňovať pôvodne dohodnutý tripartitný dialóg, tak aby sa zohľadňovali aj záujmy podnikateľského sektora
  • dokončiť diaľničné prepojenie Bratislavy a Košíc, urýchliť v súčasnosti uvádzané termíny jeho dokončenia, rovnako postupovať v prípade rýchlostných komunikácií
  • prehodnotiť súčasný model ekonomickej diplomacie, ktorý podľa názoru členov Komory neviedol k zlepšeniu a efektívnosti, a zvážiť návrat k predchádzajúcej rezortnej podriadenosti
  • požadovať pri formovaní a uplatňovaní opatrení na podporu mobility pracovnej sily zohľadnenie záujmov regiónov, z ktorých odchádza pracovná sila
  • požadovať zníženie poplatkov za distribučné náklady spojené s dodávkami elektrickej energie
  • SOPK navrhuje zveriť celý systém vzdelávania do zodpovednosti ministerstva školstva, zaviesť funkčný systém duálneho vzdelávania s vyčlením príslušných finančných prostriedkov, zosúladiť počty absolventov vzdelávacej sústavy s potrebami praxe, upraviť prideľovanie prostriedkov vysokým školám s cieľom vytvoriť tlak na zvýšenie kvality vzdelávania
  • vypracovať strednodobú hospodársku stratégiu a každoročne ju aktualizovať

Zhromaždenie delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory považuje kvalitné podnikateľské prostredie za základný prvok konkurencieschopnosti našej ekonomiky. Iba pri vytváraní čo najlepších podmienok na podnikanie sa vytvárajú predpoklady na to, aby Slovensko dosiahlo životnú úroveň obyvateľstva adekvátnu stále sa zlepšujúcim makroekonomickým parametrom ekonomiky.


V Bratislave, 26. apríla 2018, Zhromaždenie delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora